Τι είναι το ασύρματο δίκτυο;

Η ασύρματη δικτύωση 802.11 (μερικές φορές ονομάζεται και "Wi-Fi") είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε μικρά τοπικά δίκτυα. Ένα άλλο πρωτόκολλο που ονομάζεται Bluetooth επιτρέπει στις συσκευές να επικοινωνούν ασύρματα, αλλά είναι χρήσιμο μόνο για επικοινωνία πολύ μικρής εμβέλειας και, γενικά, δεν χρησιμοποιείται για οικιακή δικτύωση. Το Bluetooth μπορεί να είναι χρήσιμο για τη δικτύωση προσωπικών συσκευών μέσα στα όρια μιας μικρής περιοχής. Ένα τέτοιο δίκτυο συχνά καλείται δίκτυο προσωπικής περιοχής (Personal Area Network – PAN).

Στην πραγματικότητα, το 802.11 περικλείει πολλαπλά διαφορετικά πρωτόκολλα. Τα τελευταία γράμματα (δηλαδή τα 802.11a) υποδεικνύουν τις διάφορες ταχύτητες και ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται. Οι σημαντικότερες είναι οι παρακάτω:

Πρότυπο Ταχύτητα ζώνη 2,5 GH ζώνη 5 GHz
Λεπτομέρειες
802.11 1-2 Mbps
X
  Αυτό το πρότυπο είναι παλαιότερο και τα περισσότερα προϊόντα στην αγορά δεν το υποστηρίζουν.
802.11a 54 Mbps  
X
Αυτή τη στιγμή, κυκλοφορούν στην αγορά ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο, αλλά δεν είναι συμβατά με οποιαδήποτε από τα προϊόντα που χρησιμοποιούν τη συχνότητα των 2,5 GHz. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι συμβατά με τον εξοπλισμό 802.11b που ίσως χρησιμοποιείτε.
802.11b
(11 Mbps)
11 Mbps
X
  Τα ασύρματα προϊόντα πρόσβασης των 11 Mbps χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο. Αυτά τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα προσιτά και συμβατά με τα προϊόντα 802.11b που κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες.
802.11b
(22 Mbps)
22 Mbps
X
  Τα ασύρματα προϊόντα πρόσβασης των 22 Mbps είναι συμβατά με το πρότυπο 802.11b (στα 11 Mbps) και είναι συμβατά με το πρότυπο 802.11g (στα 54/100/125 Mbps). Τα προϊόντα των 22 Mbps είναι συμβατά με τις παλαιότερες και τις νεότερες εκδόσεις αυτών των προτύπων. Όταν χρησιμοποιούνται με τα προϊόντα των 11 Mbps, αυτά τα προϊόντα σας δίνουν ένα ισχυρότερο σήμα, μεγαλύτερο εύρος και 70% μεγαλύτερο χώρο κάλυψης.
802.11g 54 Mbps
X
  Τα ασύρματα προϊόντα πρόσβασης των 54 Mbps είναι συμβατά με το πρότυπο 802.11b (στα 11 και τα 22 Mbps) και είναι συμβατά με τα ασύρματα προϊόντα πρόσβασης των 100/125 Mbps. Αν έχετε προϊόντα 22 Mbps 802.11b, θα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε προϊόντα 802.11g χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον τρέχοντα εξοπλισμό σας.
802.11g accelerated or enhanced (USR Wireless Turbo & MAXg) 100/125 Mbps
X
  Τα ασύρματα προϊόντα πρόσβασης των 100/125 Mbps είναι συμβατά με το πρότυπο 802.11g (στα 100 και τα 54 Mbps) και με το 802.11b (στα 11 και τα 22 Mbps). Αν έχετε προϊόντα 22 Mbps 802.11b ή προϊόντα 802.11g στα 54 Mbps, θα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε προϊόντα 802.11g χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον τρέχοντα εξοπλισμό σας.
802.11g (Wireless MAXg) 125 Mbps
X
  Τα ασύρματα προϊόντα πρόσβασης των 125 Mbps είναι συμβατά με το πρότυπο 802.11g (στα 125 και τα 54 Mbps) και με το 802.11b (στα 11). Αν έχετε προϊόντα 802.11b ή προϊόντα 802.11g στα 54 Mbps, θα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε προϊόντα Wireless MAXg 802.11g χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον τρέχοντα εξοπλισμό σας.
802.11n Draft 2 (Ndx) 270 Mbps
X
  Our 270 Mbps 802.11n Draft 2.0 Wireless Access products are compatible with 802.11g and 802.11b. If you have 802.11b products or 802.11g products, you will be able to add 802.11n Ndx products without having to replace your current equipment. To get the maximum speed you will need to have 802.11n equipment at both ends of the connection.

Αυτή τη στιγμή, το πρότυπο 802.11g επικοινωνεί στα 54 Mbps. Ο εξοπλισμός 100/125 Mbps 802.11g θα εκπέμπει με τη διπλάσια ταχύτητα όταν χρησιμοποιείται με άλλο εξοπλισμό 100/125 Mbps. Επίσης, θα "χαμηλώσει" για να επικοινωνήσει με 802.11g στα 54 Mbps ή 802.11b στα 11 ή τα 22 Mbps. Το πρότυπο 802.11b επικοινωνεί στα 11 Mbps. Ο εξοπλισμός 22 Mbps 802.11b θα εκπέμπει με τη διπλάσια ταχύτητα όταν χρησιμοποιείται με άλλο εξοπλισμό 22 Mbps. Επίσης, θα "χαμηλώσει" για να επικοινωνήσει με 802.11b στα 11 Mbps.

Σημειώστε ότι τα πρότυπα 802.11a και 802.11b δεν είναι άμεσα συμβατά μεταξύ τους, αλλά ίσως στο μέλλον δημιουργηθούν προϊόντα για να "γεφυρωθούν" τα δύο δίκτυα και να επιτρέψουν στις συσκευές αυτές να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή, όλα τα ασύρματα προϊόντα της USRobotics χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο 802.11b, σε ταχύτητες 11 Mbps ή 22 Mbps ή το πρωτόκολλο 802.11g στα 54 Mbps, στα 100 Mbps ή στα 125 Mbps.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα ασύρματο δίκτυο;